פרק ב משנה טז

"הוא היה אומר לא עליך המלאכה לגמור ולא אתה בן חורין ליבטל ממנה אם למדת תורה הרבה נותנים לך שכר הרבה ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך ודע מתן שכרן של צדיקים לעתיד לבא" רבי טרפון משרטט את החיים מזווית נוספת, כדי לא לייאש אותנו בעקבות המשנה הקודמת אדם צריך לדעת שאין הוא…

קרא עוד

פרק ב משנה טו

"רבי טרפון אומר היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים והשכר הרבה ובעל הבית דוחק" רבי טרפון משרטט את חיינו האמתיים בחמש זוויות, נקודות מבט. הזוויות הן: חיינו הם קצרים וקצובים.  תפקידנו ומשימותינו בחיינו הם מרובים. אך אנחנו עצלים לבצע את תפקידנו ומשימתנו.  השכר מרובה על עמלנו.  הקב"ה חפץ שנמלא את כל תפקידנו ומשימתנו בחיינו הקצרים,…

קרא עוד

פרק ב משנה יד

"רבי אלעזר אומר הוי שקוד ללמוד תורה ודע מה שתשיב לאפיקורוס ודע לפני מי אתה עמל ונאמן הוא בעל מלאכתך שישלם לך שכר פעולתך" רבי אלעזר אומר אדם צריך לשבת ולשקוד וללמוד ולחקור כל פרט בתורה. כאשר אדם שוקד על התורה, הוא יודע להשיב לכל אדם וגם לאפיקורוס. אדם אשר יודע שהוא עמל בתורה וכל…

קרא עוד

פרק ב משנה יג

"רבי שמעון אומר הוי זהיר בקרית שמע ובתפלה וכשאתה מתפלל אל תעש תפלתך קבע אלא רחמים ותחנונים לפני המקום ברוך הוא שנאמר (יואל ב') כי אל חנון ורחום הוא ארך אפים ורב חסד ונחם על הרעה ואל תהי רשע בפני עצמך" רבי שמעון אומר צריך לקרוא קריאת שמע באימה וביראה. מפני שקריאת שמע היא קבלת…

קרא עוד

פרק ב משנה יב

"רבי יוסי אומר יהי ממון חברך חביב עליך כשלך והתקן עצמך ללמוד תורה שאינה ירושה לך וכל מעשיך יהיו לשם שמים" רבי יוסי אומר: אדם צריך לחשוב ולהתנהג עם הממון של חברו כמו שהוא חושב ומתנהג עם הממון שלו. בהתנהגות זו ימנע האדם לזלזל בממון של חברו. לדוגמה, אדם צריך להחזיר הלוואה לחברו. כאשר המחשבה…

קרא עוד

פרק ב משנה יא

"רבי יהושע אומר עין הרע ויצר הרע ושנאת הבריות מוציאין את האדם מן העולם" רבי יהושע אומר: אדם המסתכל על העולם מנקודת מבט רעה ואינו מסתכל מנקודת מבט טובה. אדם שאינו שולט על יצרו ויצרו גובר עליו. אדם זה עלול לעשות נזק לעצמו ולעולם. אדם שאינו אוהב אדם אחר ושונאו, אדם זה אינו מקיים את…

קרא עוד

פרק ב משנה י

"הם אמרו שלשה שלשה דברים רבי אליעזר אומר יהי כבוד חברך חביב עליך כשלך ואל תהי נוח לכעוס ושוב יום אחד לפני מיתתך והוי מתחמם כנגד אורן של חכמים והוי זהיר בגחלתן שלא תכוה שנשיכתן נשיכת שועל ועקיצתן עקיצת עקרב ולחישתן לחישת שרף וכל דבריהם כגחלי אש" עתה כל תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי…

קרא עוד

פרק ב משנה ט

"אמר להם צאו וראו איזוהי דרך ישרה שידבק בה האדם רבי אליעזר אומר עין טובה רבי יהושע אומר חבר טוב רבי יוסי אומר שכן טוב רבי שמעון אומר הרואה את הנולד רבי אלעזר אומר לב טוב אמר להם רואה אני את דברי אלעזר בן ערך שבכלל דבריו דבריכם אמר להם צאו וראו איזוהי דרך רעה…

קרא עוד

פרק ב משנה ח

"רבן יוחנן בן זכאי קבל מהלל ומשמאי הוא היה אומר אם למדת תורה הרבה אל תחזיק טובה לעצמך כי לכך נוצרת חמשה תלמידים היו לרבן יוחנן בן זכאי ואלו הן רבי אליעזר בן הורקנוס ורבי יהושע בן חנניה ורבי יוסי הכהן ורבי שמעון בן נתנאל ורבי אלעזר בן ערך הוא היה מונה שבחן רבי אליעזר…

קרא עוד

פרק ב משנה ו

"אף הוא ראה גולגלת אחת שצפה על פני המים אמר לה על דאטפת אטפוך וסוף מטיפיך יטופון" הלל ראה גולגולת על פני המים, כלומר אדם מת. עקב כך הוא אמר שני דברים. אם הרגת אדם, בעקבות כך יהרגו אותך. אלה שהרגו אותך, בעקבות כך הקב"ה ימית אותם. הלל אומר שהקב"ה יסובב שתהיה מידה כנגד מידה.

קרא עוד