פרק ה משנה כא

"הוא היה אומרבן חמש שנים למקראבן עשר למשנהבן שלש עשרה למצותבן חמש עשרה לתלמודבן שמונה עשרה לחופהבן עשרים לרדוףבן שלשים לכחבן ארבעים לבינהבן חמשים לעצהבן ששים לזקנהבן שבעים לשיבהבן שמונים לגבורהבן תשעים לשוחבן מאה כאילו מת ועבר ובטל מן העולם"מספר מפרשים אומרים ששמואל הקטן אמר משנה זו, שבכל גיל יש לאדם ייעוד מסוים. לדוגמה, ילד…

קרא עוד

פרק ה משנה כ

"יהודה בן תימא אומר הוי עז כנמר וקל כנשר ורץ כצבי וגבור כארי לעשות רצון אביך שבשמיםהוא היה אומר עז פנים לגיהנם ובשת פנים לגן עדן יהי רצון מלפניך ה' אלהינו שתבנה עירך במהרה בימינו ותן חלקנו בתורתך"יהודה אומר אדם צריך לקחת את התכונות הללו מהחיות המוזכרות במשנתנו ובעזרתן לעבוד את הקב"ה. דבר נוסף הוא…

קרא עוד

פרק ה משנה יט

"כל מי שיש בידו שלשה דברים הללו מתלמידיו של אברהם אבינו ושלשה דברים אחרים מתלמידיו של בלעם הרשעעין טובה ורוח נמוכה ונפש שפלה מתלמידיו של אברהם אבינועין רעה ורוח גבוהה ונפש רחבה מתלמידיו של בלעם הרשעמה בין תלמידיו של אברהם אבינו לתלמידיו של בלעם הרשעתלמידיו של אברהם אבינו אוכלין בעולם הזה ונוחלין בעולם הבא שנאמר…

קרא עוד

פרק ה משנה יח

"כל המזכה את הרבים אין חטא בא על ידווכל המחטיא את הרבים אין מספיקין בידו לעשות תשובהמשה זכה וזיכה את הרבים זכות הרבים תלוי בו שנאמר (דברים ל"ג) צדקת ה' עשה ומשפטיו עם ישראלירבעם חטא והחטיא את הרבים חטא הרבים תלוי בו שנאמר (מלכים א' טו) על חטאות ירבעם (בן נבט) אשר חטא ואשר החטיא…

קרא עוד

פרק ה משנה יז

"כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתקייםושאינה לשם שמים אין סופה להתקייםאיזו היא מחלוקת שהיא לשם שמים זו מחלוקת הלל ושמאיושאינה לשם שמים זו מחלוקת קרח וכל עדתו"כל מחלוקת עקרונית או חשובה, ידונו בה. כל מחלוקת שהיא לשם שמים סופה להתברר ממנה האמת ובעלי המחלוקת ימשיכו להיות משמעותיים בחיינו. מחלוקת שאינה לשם שמים אין יוצא…

קרא עוד

פרק ה משנה טז

"כל אהבה שהיא תלויה בדבר בטל דבר בטלה אהבהושאינה תלויה בדבר אינה בטלה לעולםאיזו היא אהבה התלויה בדבר זו אהבת אמנון ותמרושאינה תלויה בדבר זו אהבת דוד ויהונתן"כאשר אנו אוהבים מישהו או משהו מפני סיבה מסוימת. אהבה זו אינה תחזיק מעמד. כאשר הסיבה תפוג גם אהבה זו תפוג. אך כאשר אנו אוהבים מישהו או משהו…

קרא עוד

פרק ה משנה טו

"ארבע מדות ביושבי לפני חכמים ספוג ומשפך משמרת ונפהספוג שהוא סופג את הכלמשפך שמכניס בזו ומוציא בזומשמרת שמוציאה את היין וקולטת את השמריםונפה שמוציאה את הקמח וקולטת את הסולת" ארבעה סוגי תלמידים קיימים.תלמיד ראשון, תלמיד שקולט כל מה שמלמדים.תלמיד שני, תלמיד שקולט כל מה שמלמדים וגם הוא מוציא את כל מה שמלמדים.תלמיד שלישי, תלמיד המוציא…

קרא עוד

פרק ה משנה יד

"ארבע מדות בהולכי לבית המדרשהולך ואינו עושה שכר הליכה בידועושה ואינו הולך שכר מעשה בידוהולך ועושה חסידלא הולך ולא עושה רשע"ארבע מידות באנשים ההולכים לבית המדרש. המידה המעולה ביותר היא אדם ההולך לבית המדרש וגם עושה את מה שהוא למד. המידה הפחותה ביותר היא אדם שלא הלך לבית המדרש ואינו עושה. אדם שהולך לבית המדרש…

קרא עוד

פרק ה משנה יג

"ארבע מדות בנותני צדקה   הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו רעה בשל אחרים   יתנו אחרים והוא לא יתן עינו רעה בשלו   יתן ויתנו אחרים חסיד   לא יתן ולא יתנו אחרים רשע" ארבע מידת באדם שנותן צדקה. הכי טוב שכל האנשים ייתנו צדקה וירצו שאחרים יתנו צדקה. הכי גרוע שאף אדם לא…

קרא עוד

פרק ה משנה יב

"ארבע מדות בתלמידים   מהר לשמוע ומהר לאבד יצא שכרו בהפסדו   קשה לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשכרו   מהר לשמוע וקשה לאבד חכם   קשה לשמוע ומהר לאבד זה חלק רע" ארבע דרכים בלימוד. הדרך הכי טובה היא, כאשר האדם ממהר ללמוד ואת רוב לימודו אינו שוכח. הדרך הפחותה ביותר בלימודו של אדם,…

קרא עוד