פרשת לך לך: קשר עמוק בין כל אחד מישראל לאבינו שבשמיים

"ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם" (בראשית יז,יא)אחר שאברהם אבינו מכיר ומאמין בקב"ה. הקב"ה מצווה את אברהם לעשות ברית ביניהם ולמול את בשר עורלתו וכן כל זכר מבן שמונה ימים מצווה למול את עצמו או אביו מצווה למול את בנו. אחר ציווי זה, אברהם אבינו מל את עצמו בגיל תשעים ותשעה ואת…

קרא עוד

פרק ד משנה ב אבות דרבי נתן

"מעשה ברבי יהודה בר' אלעאי, שהיה יושב ושונה לתלמידיו, ועברה כלה, ואחז בידו כדי צרכו והיה משנין בה עד שעברה הכלה מלפניו"משנתנו מספרת מעשה ברבי אלעאי ותלמידיו שהיו מבטלים תורה שכאשר כלה הייתה עוברת לפניהם והיו רוקדים לפניה והיו משבחים אותה ללא כל תנאי בין שהיו אנשים שירקדו בפניה ובין שלא היו אנשים שירקדו בפניה.

קרא עוד

פרק ד משנה א אבות דרבי נתן

"שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולההוא היה אומר: על שלשה דברים העולם עומד:על התורה,ועל העבודה,ועל גמילות חסדים. על התורה כיצד?הרי הוא אומר: (הושע ו) "חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעולות".מכאן לעולה שהיא חביבה מזבחים. מפני שהעולה כולה כליל לאישים, שנאמר: (ויקרא א) "והקטיר הכהן את הכל המזבחה". ובמקום אחר הוא אומר (ש"א ז)…

קרא עוד

פרק ג משנה י אבות דרבי נתן

"מעשה בבנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה.ובאתה אישה אחת לפניו.אמרה לו: רבי פרנסני.אמר לה: העבודה שאין בקופה של צדקה כלום.אמרה לו: רבי אם אין אתה מפרנסני הנני מתה וארבעה בנים.עמד ופרנסה משלו.לימים חלה בנימין הצדיק והיה מצטער על המיטה.אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבנו של עולם, אתה אמרת 'כל המקיים נפש…

קרא עוד

פרק ג משנה ט אבות דרבי נתן

"מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל בצדקהפעם אחת הלך וישב בספינה. בא הרוח וטיבע ספינתו בים.ראהו רבי עקיבא, ובא לפני בית דין להעיד על אשתו להנשא. עד שלא הגיע עת לעמוד, בא אותו האיש ועמד לפניו.אמר לו: את הוא שטבעת בים?אמר לו: הן. ומי העלך מן הים.אמר לו: צדקה שעשיתי היא העליתני מן הים.אמר לו: מאין…

קרא עוד

פרק ג משנה ח חלק ג אבות דרבי נתן

"אמרה לו אשתו: מפני מה פורעניות שבא לעולם, של כל העולם לקה ונשדף ושלך לא לקה ולא נשדף? ספר לה כל המעשה.לימים נפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד לבין אמה של אותה ריבה.אמרה לה: לכי ואראך בתך, שהיא קבורה במחצלת של קנים.לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות, ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו את…

קרא עוד

פרשת נח: התמקדות בעצמך בשעת צרה

"בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה" (בראשית ז,יג) פרשתנו מתחילה בהבאת מבול על העולם ע"י הקב"ה. הקב"ה אומר לנח לעשות תיבה ולהכניס אליה את עצמו ואת כל משפחתו. בנוסף הקב"ה מסביר לנח את הסיבה לבניית התיבה. הסיבה, מפני שהשחית כל בשר את דרכו…

קרא עוד

פרק ג משנה ח חלק ב אבות דרבי נתן

"לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות, ושמע שתי רוחות שמספרות זו את זו, ואומרת אחת לחברתה: בואי ונשוט בעולם ונראה מה פורענות באה לעולם.אמרה לה: חברתי, לא כך אמרתי לך איני יכולה לצאת מפני שאני קבורה במחצלת של קנים. אלא לכי את ומה שאת שומעת אמרי לי.הלכה ובאתה אצלה.אמרה לה: כלום שמעת מאחורי הפרגוד?אמרה לה:…

קרא עוד

תפילה נט: כאן ועכשיו

מסע לריבונו של עולם תפילה.אנו בניך חיים את חיינו בשגרה ברוכה בחסדך הגדול וברחמיך הרבים.קמים לעמל ימינו.עושים את המוטל עלינו בגיל ובשמחה כלפיך וכלפי הסובבים אותנו.אוכלים ושותים כצורכינו.החיים עוברים בטוב ונעימים.אבא שבשמיים תן לנו לראות אור קטן ודקיק מאורך הגדול והבהיר.שחלקיק מאורך ילווה אותנו בכל רגע ורגע.שנשכיל להבין שאנחנו לא יכולים רגע בלעדייך.הכל בזכותך כאן…

קרא עוד

פרק ג משנה ח חלק א אבות דרבי נתן

"מעשה בחסיד אחד שנתן דינר אחד לעני אחד בשני בצורת.הקניטתו אשתו. הלך ולן בבית הקברות, ושמע שתי רוחות שמספרות זו עם זו, ואומרת חדא לחברתה: חברתי בואי ונשוט בעולם, ונראה מה פורענות באה לעולם.אמרה לה: חברתי, איני יכולה לצאת מפני שקבורה אני במחצלת של קנים. אלא לכי את ומה שאת שומעת אמרי לי.הלכה ובאתה אצלה.אמרה…

קרא עוד