פרק א משנה ד חלק ב

"דבר אחר:הוו מתונים בדין כיצד?מלמד שיהא אדם ממתין בדבריו, ואל יהי מקפיד על דבריו. שכל המקפיד על דבריו משכח את דבריו. שכן מצינו במשה רבנו ששכח את דבריו.שנאמר: (במדבר לא) "ויאמר אלעזר הכהן אל אנשי הצבא הבאים למלחמה זאת חוקת התורה אשר ציווה ה' את משה". משה ציווה, ולא אותי ציווה. את משה אחי אבא…

קרא עוד

פרק א משנה ד חלק א

"הוו מתונין בדין כיצד?מלמד שיהא אדם ממתין בדין. שכל הממתין בדין – מיושב בדין. שנאמר: (משלי כה) "גם אלה משלי שלמה אשר העתיקו אנשי חזקיה מלך יהודה". ולא שהעתיקו אלא שהמתינו.אבא שאול אומר לא שהמתינו אלא שפירשו:בראשונה היו אומרים משלי ושיר השירים וקהלת גנוזים היו, שהם היו אומרים משלות ואינן מן הכתובים, ועמדו וגנזו אותם.…

קרא עוד

פרק א משנה ג

"יהושע קבל ממשה, שנאמר: (במדבר כז) "ונתתה מהודך עליו, למען ישמעו כל עדת בני ישראל".זקנים קבלו מיהושע, שנאמר: (שופטים ב) "ויעבדו העם את ה' כל ימי יהושע וכל ימי הזקנים אשר האריכו ימים אחרי יהושע אשר ראו את כל מעשה ה' הגדול אשר עשה לישראל".שופטים קבלו מיהושע, שנאמר: (רות א) "ויהי בימי שפוט השופטים".נביאים קבלו…

קרא עוד

פרק א משנה ב

"על ידי משה ניתנה תורה בסינישנאמר: (דברים ה) "ויכתבם על שני לוחות אבנים ויתנם אלי". ולהלן הוא אומר: (ויקרא כו) "אלה החוקים והמשפטים והתורות אשר נתן ה' בינו ובין בני ישראל בהר סיני ביד משה". תורה שנתן הקדוש ברוך הוא לישראל, לא נתנה אלא על ידי משה,שנאמר: "ביני ובין בני ישראל".זכה משה להיות שליח בין…

קרא עוד

פרשת כי תצא: לחוש ביום יום את ה'

"כי תבנה בית חדש ועשית מעקה לגגך ולא תשים דמים בביתך כי יפל הנפל ממנו" (דברים כב,ח) פרשתנו מונה מספר רב של מצוות. חלק ממצוות אלה הן  מצוות שכל אדם בעל הגיון היה מבצע אותן ללא כל הוראה מהקב"ה או מאדם אחר. לדוגמה המצווה בפסוק המצוטט למעלה. המצווה היא, לבנות מעקה לגג של ביתנו שלא…

קרא עוד

פרק א משנה א

אנו מתחילים ללמוד אבות דרבי נתן. אני מציע לקרוא כהקדמה ללימוד זה באתר ויקיפדיה https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%90%D7%91%D7%95%D7%AA_%D7%93%D7%A8%D7%91%D7%99_%D7%A0%D7%AA%D7%9Fהערה, אנו נלמד ע"פ המהדורה הקיימת באינטרנט http://www.daat.ac.il/daat/mahshevt/avot/shaar-2.htmבע"ה נעשה ונצליחלימוד פורה ומהנהשאול ענבר משה נתקדש בענן, וקיבל תורה מסיני"שנאמר: (שמות כד) "וישכון כבוד ה' על הר סיני" – למשה לטהרו. זה היה אחר עשרת הדברות, דברי ר' יוסי הגלילי.רבי עקיבא אומר:…

קרא עוד

פרק ו משנה יא

"כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו שנאמר +ישעיה מ"ג+ כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתיו יצרתיו אף עשיתיו ואומר +שמות ט"ו+ ה' ימלוך לעולם ועדאמר רבי חנניא בן עקשיא רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל לפיכך הרבה להם תורה ומצות שנאמר +ישעיה מ"ב+ ה' חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר"כל…

קרא עוד

פרק ו משנה י

"חמשה קנינים קנה הקדוש ברוך הוא בעולמו ואלו הןתורה קנין אחד שמים וארץ קנין אחד אברהם קנין אחד ישראל קנין אחד בית המקדשקנין אחד תורה קנין אחד מנין דכתיב +משלי ח'+ ה' קנני ראשית דרכו קדם מפעליו מאזשמים וארץ קנין אחד מנין שנאמר +ישעיה ס"ו+ כה אמר ה' השמים כסאי והארץ הדום רגלי איזה בית…

קרא עוד

פרק ו משנה ט

"אמר רבי יוסי בן קיסמא פעם אחת הייתי מהלך בדרך ופגע בי אדם אחד ונתן לי שלום והחזרתי לו שלוםאמר לי רבי מאיזה מקום אתהאמרתי לו מעיר גדולה של חכמים ושל סופרים אניאמר לי רבי רצונך שתדור עמנו במקומנו ואני אתן לך אלף אלפים דינרי זהב ואבנים טובות ומרגליותאמרתי לו בני אם אתה נותן לי…

קרא עוד

פרק ו משנה ח

"רבי שמעון בן מנסיא אומר משום רבי שמעון בן יוחאי הנוי והכח והעושר והכבוד והחכמה והזקנה והשיבה והבנים נאה לצדיקים ונאה לעולם שנאמר +משלי ט"ז+ עטרת תפארת שיבה בדרך צדקה תמצא ואומר +שם /משלי/ י"ד+ עטרת חכמים עשרם ואומר +שם /משלי/ י"ז+ עטרת זקנים בני בנים ותפארת בנים אבותם ואומר +שם /משלי/ כ'+ תפארת בחורים…

קרא עוד