פרק ה משנה יג

"ארבע מדות בנותני צדקה   הרוצה שיתן ולא יתנו אחרים עינו רעה בשל אחרים   יתנו אחרים והוא לא יתן עינו רעה בשלו   יתן ויתנו אחרים חסיד   לא יתן ולא יתנו אחרים רשע" ארבע מידת באדם שנותן צדקה. הכי טוב שכל האנשים ייתנו צדקה וירצו שאחרים יתנו צדקה. הכי גרוע שאף אדם לא…

קרא עוד

פרק ה משנה יב

"ארבע מדות בתלמידים   מהר לשמוע ומהר לאבד יצא שכרו בהפסדו   קשה לשמוע וקשה לאבד יצא הפסדו בשכרו   מהר לשמוע וקשה לאבד חכם   קשה לשמוע ומהר לאבד זה חלק רע" ארבע דרכים בלימוד. הדרך הכי טובה היא, כאשר האדם ממהר ללמוד ואת רוב לימודו אינו שוכח. הדרך הפחותה ביותר בלימודו של אדם,…

קרא עוד

פרשת ואתחנן: יש כוח גדול באחד

"שמע ישראל ה' א-להינו ה' אחד" (דברים ד,ו)בפרשתנו הקב"ה מזכיר לעם ישראל לשמור ולעשות את המצוות בארץ ישראל וכן הקב"ה אומר מהי הסיבה לשמור את המצוות ולבסוף הקב"ה מבטיח שיהיה טוב לעם ישראל כאשר נשמור את המצוות בארץ. אחר פסוקים אלה מופיע הפסוק המצוטט למעלה. הסיבה שהפסוק מופיע כאן, מפני שבארץ ישראל בעת ההיא קיימת…

קרא עוד

פרק ה משנה יא

"ארבע מדות בדעות    נוח לכעוס ונוח לרצות יצא שכרו בהפסדו   קשה לכעוס וקשה לרצות יצא הפסדו בשכרו  קשה לכעוס ונוח לרצות חסיד   נוח לכעוס וקשה לרצות רשע" ארבע התנהגויות יכולות להיות באדם. ההתנהגות הכי מעולה של האדם היא כאשר האדם ממעט לכעוס וממהר להתרצות. ההתנהגות הפחותה ביותר באדם היא כאשר האדם ממהר…

קרא עוד

תפילה נד: להבין את עמלנו בעולם

לעמל תפילה.נתת אותנו עתה עם כל מה שיש בנו.ה', למה שמת אותנו עתה כאן?מה תפקידנו?הלא אנו אפס מבלעדיך.אנא מלך המלכים ואדוני האדונים.תן בנו הבנה שאם בראת אותנו, אנו חשובים לך ואנו ראויים ונחוצים לך.עם הבנה זו הוסף לנו הבנה, שלעמל יצרתנו.לפיכך אנו עבדיך צריכים לעמול כדי להתחיל למלאות את תפקידנו בעולמך.ברוך אתה שומע תפילה.

קרא עוד

פרק ה משנה י

"ארבע מדות באדםהאומר שלי שלי ושלך שלך זו מדה בינונית ויש אומרים זו מדת סדוםשלי שלך ושלך שלי עם הארץשלי שלך ושלך שלך חסידשלי שלי ושלך שלי רשע"ארבע מדות באדם. האדם הנותן דבר השייך לו וגם אינו רוצה לקבל דבר מהאדם שנתן לו, אדם זה חסיד. מפני שאדם זה רוצה רק לתת ולתרום ולא לקבל,…

קרא עוד

פרק ה משנה ט

"חיה רעה באה לעולם על שבועת שוא ועל חלול השםגלות בא לעולם על עובדי עבודה זרה ועל גלוי עריות ועל שפיכת דמים ועל השמטת הארץבארבעה פרקים הדבר מתרבה: ברביעית ובשביעית ובמוצאי שביעית ובמוצאי החג שבכל שנה ושנה ברביעית מפני מעשר עני שבשלישית בשביעית מפני מעשר עני שבששית ובמוצאי שביעית מפני פירות שביעית ובמוצאי החג שבכל…

קרא עוד

פרק ה משנה ח

"שבעה מיני פורעניות באין לעולם על שבעה גופי עבירהמקצתן מעשרין ומקצתן אינן מעשרין רעב של בצורת באהמקצתן רעבים ומקצתן שבעים גמרו שלא לעשר רעב של מהומה ושל בצורת באהושלא ליטול את החלה רעב של כליה באהדבר בא לעולם על מיתות האמורות בתורה שלא נמסרו לבית דין ועל פירות שביעיתחרב בא לעולם על ענוי הדין ועל…

קרא עוד

פרק ה משנה ז

"שבעה דברים בגולם ושבעה בחכםחכם אינו מדבר בפני מי שהוא גדול ממנו בחכמה ואינו נכנס לתוך דברי חבירו ואינו נבהל להשיב שואל כענין ומשיב כהלכה ואומר על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון ועל מה שלא שמע אומר לא שמעתי ומודה על האמתוחלופיהן בגולם"משנתינו מונה שבעה דברים הקיימים באדם שיש לו שכל ישר ותבונה ישרה, אבל…

קרא עוד

פרשת דברים: משפט לא-להים מהו

"לא תכירו פנים במשפט כקטן כגדל תשמעון לא תגורו מפני איש כי המשפט לא-להים הוא והדבר אשר יקשה מכם תקרבון אלי ושמעתיו" (דברים א ,יז) בסימן טוב אנו פותחים את ספר דברים. בפרשתנו משה חוזר שוב ומורה לנו כיצד מערכת המשפט צריכה לפעול. ראשית מערכת המשפט צריכה להיות מורכבת מכמה סוגי ערכאות. בנוסף משה מורה…

קרא עוד