פרק ד משנה א אבות דרבי נתן

"שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולההוא היה אומר: על שלשה דברים העולם עומד:על התורה,ועל העבודה,ועל גמילות חסדים. על התורה כיצד?הרי הוא אומר: (הושע ו) "חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעולות".מכאן לעולה שהיא חביבה מזבחים. מפני שהעולה כולה כליל לאישים, שנאמר: (ויקרא א) "והקטיר הכהן את הכל המזבחה". ובמקום אחר הוא אומר (ש"א ז)…

קרא עוד

פרק ג משנה י אבות דרבי נתן

"מעשה בבנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה.ובאתה אישה אחת לפניו.אמרה לו: רבי פרנסני.אמר לה: העבודה שאין בקופה של צדקה כלום.אמרה לו: רבי אם אין אתה מפרנסני הנני מתה וארבעה בנים.עמד ופרנסה משלו.לימים חלה בנימין הצדיק והיה מצטער על המיטה.אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבנו של עולם, אתה אמרת 'כל המקיים נפש…

קרא עוד

פרק ג משנה ט אבות דרבי נתן

"מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל בצדקהפעם אחת הלך וישב בספינה. בא הרוח וטיבע ספינתו בים.ראהו רבי עקיבא, ובא לפני בית דין להעיד על אשתו להנשא. עד שלא הגיע עת לעמוד, בא אותו האיש ועמד לפניו.אמר לו: את הוא שטבעת בים?אמר לו: הן. ומי העלך מן הים.אמר לו: צדקה שעשיתי היא העליתני מן הים.אמר לו: מאין…

קרא עוד

פרק ג משנה ח חלק ג אבות דרבי נתן

"אמרה לו אשתו: מפני מה פורעניות שבא לעולם, של כל העולם לקה ונשדף ושלך לא לקה ולא נשדף? ספר לה כל המעשה.לימים נפלה קטטה בין אשתו של אותו חסיד לבין אמה של אותה ריבה.אמרה לה: לכי ואראך בתך, שהיא קבורה במחצלת של קנים.לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות, ושמע אותן שתי רוחות שמספרות זו את…

קרא עוד

פרשת נח: התמקדות בעצמך בשעת צרה

"בעצם היום הזה בא נח ושם וחם ויפת בני נח ואשת נח ושלשת נשי בניו אתם אל התבה" (בראשית ז,יג) פרשתנו מתחילה בהבאת מבול על העולם ע"י הקב"ה. הקב"ה אומר לנח לעשות תיבה ולהכניס אליה את עצמו ואת כל משפחתו. בנוסף הקב"ה מסביר לנח את הסיבה לבניית התיבה. הסיבה, מפני שהשחית כל בשר את דרכו…

קרא עוד

פרק ג משנה ח חלק ב אבות דרבי נתן

"לשנה אחרת הלך ולן בבית הקברות, ושמע שתי רוחות שמספרות זו את זו, ואומרת אחת לחברתה: בואי ונשוט בעולם ונראה מה פורענות באה לעולם.אמרה לה: חברתי, לא כך אמרתי לך איני יכולה לצאת מפני שאני קבורה במחצלת של קנים. אלא לכי את ומה שאת שומעת אמרי לי.הלכה ובאתה אצלה.אמרה לה: כלום שמעת מאחורי הפרגוד?אמרה לה:…

קרא עוד

תפילה נט: כאן ועכשיו

מסע לריבונו של עולם תפילה.אנו בניך חיים את חיינו בשגרה ברוכה בחסדך הגדול וברחמיך הרבים.קמים לעמל ימינו.עושים את המוטל עלינו בגיל ובשמחה כלפיך וכלפי הסובבים אותנו.אוכלים ושותים כצורכינו.החיים עוברים בטוב ונעימים.אבא שבשמיים תן לנו לראות אור קטן ודקיק מאורך הגדול והבהיר.שחלקיק מאורך ילווה אותנו בכל רגע ורגע.שנשכיל להבין שאנחנו לא יכולים רגע בלעדייך.הכל בזכותך כאן…

קרא עוד

פרק ג משנה ח חלק א אבות דרבי נתן

"מעשה בחסיד אחד שנתן דינר אחד לעני אחד בשני בצורת.הקניטתו אשתו. הלך ולן בבית הקברות, ושמע שתי רוחות שמספרות זו עם זו, ואומרת חדא לחברתה: חברתי בואי ונשוט בעולם, ונראה מה פורענות באה לעולם.אמרה לה: חברתי, איני יכולה לצאת מפני שקבורה אני במחצלת של קנים. אלא לכי את ומה שאת שומעת אמרי לי.הלכה ובאתה אצלה.אמרה…

קרא עוד

פרק ג משנה ז אבות דרבי נתן

"הוא היה אומר: אם נתת פרוטה לעני שחרית ובא עני אחר ועמד לפניך ערבית תן לו.כי אינך יודע אם שניהם יתקיימו בידך אם שניהם כאחד טובים, שנאמר: (קהלת יא) "בבקר זרע את זרעך ולערב אל תנח ידך"" רבי עקיבא אומר אם נתת צדקה לעני בבוקר ובא עני נוסף בערב גם תיתן לו. מפני שאין לדעת…

קרא עוד

פרק ג משנה ו חלק ב אבות דרבי נתן

"רבי מאיר אומר: אם למדת מרב אחד אל תאמר דיי, אלא לך אצל חכם ולמוד תורה, ואל תלך אצל הכל, אלא למי שהוא קרוב לך מתחלה. שנאמר: (משלי ה) "שתה מים מבורך ונוזלים מתוך בארך".חובה הוא לאדם שישמש שלשה תלמידי חכמים, כגון רבי אליעזר ורבי יהושע ורבי עקיבא. שנאמר: (משלי ח) "אשרי אדם שומע לי…

קרא עוד