פרשת ויצא: להודות בכל מצב

"ותהר לאה ותלד בן ותקרא שמו ראובן כי אמרה כי ראה ה' בעניי כי עתה יאהבני אישי" (בראשית כט,לב)פרשתנו פותחת ביציאת יעקב אבינו מבאר שבע לחרן או ליתר דיוק סמוך לחרן. יעקב מתחתן עם לאה ורחל ונולדים ליעקב שנים עשרה ילדים שם. אנחנו רואים שכאשר האמהות נותנות שמות לילדיהן, פירוש השמות הם שבח והודאה להקב"ה.…

קרא עוד

פרשת תולדות: לקיים תורה בשביל הדור הבא

"עקב אשר שמע אברהם בקלי וישמר משמרתי מצותי חקותי ותורתי" (בראשית כו,ה)בימי יצחק אבינו היה רעב בארץ. יצחק מתכנן לרדת מצרימה, כמו שאברהם אבינו ירד למצרים בעת הרעב שהיה בארץ בזמנו של אברהם, אולם עתה הקב"ה מורה ליצחק לא לרדת למצרים. הקב"ה מבטיח ליצחק את הארץ לדורות הבאים וכן ריבוי זרעו. ההבטחות האלו יתקיימו בזכות…

קרא עוד

פרשת חיי שרה: העולם עומד על גמילות חסדים

"ותמהר ותער כדה אל השקת ותרץ עוד אל הבאר לשאב ותשאב לכל גמליו" (בראשית כד,כ)בפרשתנו אברהם אבינו שולח את עבדו לארם נהרים, לקחת אישה ליצחק. העבד הולך לארם נהרים ומבקש בלבו מאת הקב"ה שיעשה חסד עם אברהם אדוניו שיצליח במשימתו. בנוסף העבד קובע לעצמו סימן כיצד הוא ידע שהוא מצא את האישה המיועדת. הסימן יהיה…

קרא עוד

פרשת וירא: לחפש את הטוב ברע ולהשלים ביש

"ויגש אברהם ויאמר האף תספה צדיק עם רשע" (בראשית יח, כג)אחת הפרשיות המופיעות בפרשתנו היא פרשייה של הפיכת סדום. אך טרם הפיכת סדום, אברהם מנסה למצוא נקודת זכות בסדום, כדי להצילה מהפיכתה. כולנו מכירים את המשא ומתן של אברהם אבינו עם הקב"ה בניסיון להציל את סדום. בכל פעם אברהם שואל את הקב"ה, האם נמצאים בסדום…

קרא עוד

תפילה ס: לקבל הכל בהבנה ובאהבה ובשמחה

למנצח לאדון הכל.אתה בראת הכל בחכמה.אתה שולט בעוז על בריאתך.כך כל התרחשות בעולמך היא מדויקת ומחושבת עד אין קץ.כך אנו בני בריתך צריכים להבין ולהפנים שכל הקורה לנו מדויק ומחושב עבורנו.על כן אנו צריכים לקבל, להבין ולהפנים באהבה ובשמחה כל המתרחש בנו ועבורנו.אין לנו מה להתנגד או חס וחלילה להיות בעצבות מהמתרחש לנו.בזכות קבלה זו,…

קרא עוד

פרשת לך לך: קשר עמוק בין כל אחד מישראל לאבינו שבשמיים

"ונמלתם את בשר ערלתכם והיה לאות ברית ביני וביניכם" (בראשית יז,יא)אחר שאברהם אבינו מכיר ומאמין בקב"ה. הקב"ה מצווה את אברהם לעשות ברית ביניהם ולמול את בשר עורלתו וכן כל זכר מבן שמונה ימים מצווה למול את עצמו או אביו מצווה למול את בנו. אחר ציווי זה, אברהם אבינו מל את עצמו בגיל תשעים ותשעה ואת…

קרא עוד

פרק ד משנה ב אבות דרבי נתן

"מעשה ברבי יהודה בר' אלעאי, שהיה יושב ושונה לתלמידיו, ועברה כלה, ואחז בידו כדי צרכו והיה משנין בה עד שעברה הכלה מלפניו"משנתנו מספרת מעשה ברבי אלעאי ותלמידיו שהיו מבטלים תורה שכאשר כלה הייתה עוברת לפניהם והיו רוקדים לפניה והיו משבחים אותה ללא כל תנאי בין שהיו אנשים שירקדו בפניה ובין שלא היו אנשים שירקדו בפניה.

קרא עוד

פרק ד משנה א אבות דרבי נתן

"שמעון הצדיק היה משיירי אנשי כנסת הגדולההוא היה אומר: על שלשה דברים העולם עומד:על התורה,ועל העבודה,ועל גמילות חסדים. על התורה כיצד?הרי הוא אומר: (הושע ו) "חסד חפצתי ולא זבח ודעת אלוהים מעולות".מכאן לעולה שהיא חביבה מזבחים. מפני שהעולה כולה כליל לאישים, שנאמר: (ויקרא א) "והקטיר הכהן את הכל המזבחה". ובמקום אחר הוא אומר (ש"א ז)…

קרא עוד

פרק ג משנה י אבות דרבי נתן

"מעשה בבנימין הצדיק שהיה ממונה על קופה של צדקה.ובאתה אישה אחת לפניו.אמרה לו: רבי פרנסני.אמר לה: העבודה שאין בקופה של צדקה כלום.אמרה לו: רבי אם אין אתה מפרנסני הנני מתה וארבעה בנים.עמד ופרנסה משלו.לימים חלה בנימין הצדיק והיה מצטער על המיטה.אמרו מלאכי השרת לפני הקדוש ברוך הוא: ריבנו של עולם, אתה אמרת 'כל המקיים נפש…

קרא עוד

פרק ג משנה ט אבות דרבי נתן

"מעשה בחסיד אחד שהיה רגיל בצדקהפעם אחת הלך וישב בספינה. בא הרוח וטיבע ספינתו בים.ראהו רבי עקיבא, ובא לפני בית דין להעיד על אשתו להנשא. עד שלא הגיע עת לעמוד, בא אותו האיש ועמד לפניו.אמר לו: את הוא שטבעת בים?אמר לו: הן. ומי העלך מן הים.אמר לו: צדקה שעשיתי היא העליתני מן הים.אמר לו: מאין…

קרא עוד