פרק ד משנה כב

"הוא היה אומר הילודים למותוהמתים להחיותוהחיים לידון לידע להודיע ולהודעשהוא אל הוא היוצר הוא הבורא הוא המבין הוא הדיין הוא עד הוא בעל דין והוא עתיד לדוןברוך הוא שאין לפניו לא עולה ולא שכחה ולא משוא פנים ולא מקח שוחד שהכל שלוודע שהכל לפי החשבון ואל יבטיחך יצרך שהשאול בית מנוס לך שעל כרחך אתה…

קרא עוד

פרק ד משנה כא

"רבי אליעזר הקפר אומר הקנאה והתאוה והכבוד מוציאין את האדם מן העולם"רבי אליעזר אומר קיימות שלוש מידות רעות שהן יכולות לנתק מהחברה ואלו הן:הקנאה – אדם אשר הוא אך ורק קנאי לדבר ה' ואינו מתחשב כלל בחברה הסובבת אותו.התאווה – אדם אשר מתאווה לדבר מסוים ואינו מתחשב כלל בחברה הסובבת אותו כדי להשיג את מבוקשו.הכבוד…

קרא עוד

פרק ד משנה כ

"1. אלישע בן אבויה אומר הלומד ילד למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר חדש והלומד זקן למה הוא דומה לדיו כתובה על נייר מחוק רבי יוסי ברבי יהודה איש כפר הבבלי אומר הלומד מן הקטנים למה הוא דומה לאוכל ענבים קהות ושותה יין מגתו והלומד מן הזקנים למה הוא דומה לאוכל ענבים בשולות ושותה…

קרא עוד

תפילה נב: להיות שלם עם עצמי

מזמור לה'.אתה יצרת כל נוצר.אתה נטעת בכל אדם גוף, נפש ונשמה.בנטיעה זו אנו מחויבים להשתמש בה כפי יכולתנו להטיב ולהועיל בעולמך.בנוסף עלינו להבין שאין אנו צריכים לעשות דברים שאין ביכולתנו לעשות.הענקת לנו שכל יישר ולב נכון לקבל ולהפנים הבנות אלה.בזכות הבנות והפנמות אלה, נזכה להתקדם לעבר השלמות עם עצמנו וכך נועיל ונטיב לעולמך ולעצמנו.ברוך אתה…

קרא עוד

פרק ד משנה יט

"שמואל הקטן אומר (משלי כד) בנפול אויבך אל תשמח ובכשלו אל יגל לבךפן יראה ה' ורע בעיניו והשיב מעליו אפו"שמואל הקטן אומר, אין אנו יודעים מה ה' חפץ ואין אנו יודעים את דרכי ה', לכן אין לנו לשמוח כאשר האויב שלנו נופל ומובס, מפני שאין אנו צריכים לשמוח על דבר רע שקורה לאדם אחר וגם…

קרא עוד

פרק ד משנה יח

"רבי שמעון בן אלעזר אומר אל תרצה את חבירך בשעת כעסו ואל תנחמנו בשעה שמתו מוטל לפניו ואל תשאל לו בשעת נדרו ואל תשתדל לראותו בשעת קלקלתו"רבי שמעון אומר יש זמנים שאסור לעשות בהם מעשיים מסוימים, כגון: בזמן שאדם כועס, אל תפייסו. מפני שאדם כועס אינו פנוי להתפייס.  בזמן שמתו של אדם מונח לפניו, אל…

קרא עוד

פרק ד משנה יז

"הוא היה אומריפה שעה אחת בתשובה ומעשים טובים בעולם הזה מכל חיי העולם הבאויפה שעה אחת של קורת רוח בעולם הבא מכל חיי העולם הזה"רבי יעקב אומר שעה אחת של חזרה בתשובה ועשיית מעשים טובים מועלים לעולם הזה יותר מכל חיי העולם הבא. לעומת זה שעה אחת של ישוב הדעת והשלמה וחיבור להקב"ה יותר מועילה…

קרא עוד

פרשת פינחס: הכנות לשלב הבא

"לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות" (במדבר כו,נג)"ויאמר ה' אל משה עלה אל הר העברים הזה וראה את הארץ אשר נתתי לבני ישראל" (במדבר כז,יב)"צו את בני ישראל ואמרת אלהם את קרבני לחמי לאשי ריח ניחחי תשמרו להקריב לי במועדו" (במדבר כח,ב)פרשת פנחס עוסקת בהכנות לארץ ישראל. קיימות שלוש פרשות העוסקות בנושא זה.א. מפקד בני…

קרא עוד

פרק ד משנה טז

"רבי יעקב אומרהעולם הזה דומה לפרוזדור בפני העולם הבא התקן עצמך בפרוזדור כדי שתכנס לטרקלין"רבי יעקב אומר העולם הזה הוא איננו העיקר, הוא רק מעבר לעולם הבא, שהוא העיקר. התפקיד של העולם הזה, להכין אותנו לעולם הבא. אם כך אנו צריכים להתייחס לעולם הזה בשתי צורות:צורה א – שכל מעשינו יהיו שקולים ומדודים, כך שנזכה…

קרא עוד

פרק ד משנה טו

"רבי ינאי אומר אין בידינו לא משלות הרשעים ואף לא מיסורי הצדיקיםרבי מתיא בן חרש אומר הוי מקדים בשלום כל אדם והוי זנב לאריות ואל תהי ראש לשועלים"רבי ינאי אומר אין אנו יודעים מדוע אדם שהוא רשע טוב לו ואדם שהוא צדיק רע לו. כלומר אנו לא יודעים מדוע אנו נמצאים במצב שאנו נמצאים. יכול…

קרא עוד